استخدامی شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس کارشناسی ارشد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی مسلط به تهیه انواع محیط کشت های میکروبی و محلول شیمیایی، مسلط به PCR، تعیین توالی و روش های بیولوژی مولکولی، مسلط به نگهداری بانک میکروبی محل : اصفهان ایمیل: taligene@yahoo.com

استخدامی شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس

/
ستخدامی شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس کارشناسی ارشد می…
حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از طرح های امنیت غذایی به گزارش خبرگزاری بیوتکر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از طرح های امنیت غذایی

/
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری فراخوانی برای محققا…