دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام BAM15 را شناسایی کرده اند که باعث کاهش توده چربی بدن موش ها بدون تأثیر در مصرف مواد غذایی و توده عضلات یا افزایش دمای بدن می شود.

استفاده از مولکول چربی سوز برای درمان چاقی

/
دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام…
دانشگاه 0

اطلاعیه بورسیه دکتری در کشور هلند

/
بورسیه دکتری  synthesis and assembly of DNA-coated colloids دانشگاه: Eindhoven Univers…
دانشگاه آیندهوو

اطلاعیه بورسیه دکتری در کشور هلند

/
بورسیه دکتری Real-time biomolecular sensing for closed-loop process co…