دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام BAM15 را شناسایی کرده اند که باعث کاهش توده چربی بدن موش ها بدون تأثیر در مصرف مواد غذایی و توده عضلات یا افزایش دمای بدن می شود.

استفاده از مولکول چربی سوز برای درمان چاقی

/
دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام…

ایجاد حیات با RNA یا DNA ؟

/
اگر فکر می کنید فرضیه ایجاد حیات با RNA به راحتی فرضیه ایجاد حی…
delf

اطلاعیه بورسیه دکتری یا پسا دکتری در کشور هلند

/
بورسیه دکتری/ پسا دکتری در رشته بیوفیزیک دانشگاه: Delf university of technology  …