سرطان زا ترین باکتری - باکتری های سرطانزاسرطان زا ترین باکتری - باکتری های سرطانزا
فاژ درمانی
حرکت swarming در Proteus volgris