آینده بیوتکنولوژی - آینده زیست فناوری The Future of Biotechnology
protein packaging in cell protein synthesis cell membrane animal cell ribosomes golgi apparatus endoplasmic reticulum how cells make proteins endomembrane system
فرایندی است که سیگنال های فیزیکی یا شیمیایی به عنوان مجموعه ای از رخدادهای سلولی از طریق سلول ها منتقل می شوند. برای مثال فسفریلاسیون پروتئینی که با کیناز ها کاتالیز می شود در چنین پاسخ سلولی حاصل می شود. پروتئین های مسئول در شناسایی محرک ها ، عموما رسپتور یا گیرنده نامیده می شوند، اگرچه در بعضی موارد اصطلاح سنسور نیز برای آنان به کار می رود. تغییرات حاصل شده به واسطه اتصال لیگاند یا حساسیت سیگنال ها به یک گیرنده ، آبشار بیوشیمیایی را ایجاد می کند که زنجیره ای از رخدادهای بیوشیمیایی به عنوان مسیر سیگنالینگ می باشد. زمانی که مسیرهای سیگنالینگ بر روی یکدیگر اثر متقابل داشته باشند، شبکه ای را تشکیل می دهند که اجازه می دهد پاسخ های سلولی از طریق سیگنال های ترکیبی باهم هماهنگ شوند.در سطوح مولکولی، این پاسخ ها شامل تغییرات در فرایند رونویسی یا بیان ژن ها ، تغییرات پس از ترجمه، تغییرات در ساختار پروتئین و مکان آن ها می باشد. این رخداد مولکولی مکانیسم پایه کنترل رشد سلول، تکثیر سلولی، متابولیسم و بسیاری از فرایندهای دیگر می باشد. در ارگانیسم های چند سلولی، مسیر انتقال سیگنال تجمع سلولی را تنظیم می کند.
رشته ایمنوآنکولوژی در حال گسترش ابزارهای انقلابی به منظور فعال سازی مجدد و تقویت قدرت منحصر به فرد سیستم ایمنی به منظور مبارزه با سرطان می باشد و PRS_343 که یک داروی طراحی شده به منظور فعالیت مقابل سرطان های HER2 مثبت، یک مثال عالی از کارایی این رشته می باشد.41BB یک پروتئن بر سطح T_Cell ها می باشد و هنگامیکه بصورت خوشه ای در کنار یکدیگر قرار می گیرند، سبب تحریک فعال شدن T_Cell ها می شوند. در نتیجه T_Cell ها مقدار بیشتری سایتوکین و فاکتور های پیش التهابی تولید می کنند که به تحریک پاسخ ایمنی کمک می کنند.
Dendritic cells سلول های دندریتیک سلول های دندریتیک فولیکولی سلول های دندریتیک سیستم ایمنی سلول های لانگرهانس سلول های دندریتیک پلاسماسیتوئید سلول های کشنده طبیعی سلول های apc ماکروفاژ سلول های ایمنی
🎥 تماشا کنید : دنیای نهفته درون سلول زمان ویدیو : 10 دقیقه زبان : فارسی 120 میلیون تریلیون سلول نیاز است تا بدن انسان را بسازند. سلول ها کوچکترین واحدهای سازنده ما هستند با این وجود در داخل هریک از آن ها یک دنیا نهفته وجود دارد که ناشناخته تر از هر دنیای علمی و تخیلی است، دنیایی که در آن میلیارها ماشین میکروسکوپی نقش خود را بازی می کنند و هم نوا با هم زندگی ما را می سازند.
تمایز یافتن سلول بنیادی مزانشیمی به سلول عصبی سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انساني توانايي تبديل به انواع مختلف سلول ها از جمله سلول هاي چربي، استخوان و غضروف را دارند. به علاوه، اين سلول ها را مي توان به انواع سلول ها مثل سلول هاي نوروني تمايز داد. روش هاي مختلفي براي تمايز دادن اين سلول ها به نورون ها گزارش شده است.