پرش لینک ها

بیوتکنولوژی گیاهی

بیوتكنولوژی گیاهی

كاربردهای حال و آینده مهندسی مواد خام حاصل از گیاهان است كه شامل: عملكرد محصولات، تغییر تركیب محصول (اسیدهای چرب، پلی ساكاریدها، پروتیین‌ها، طعم، رنگ، و …) بهبود تركیب تغذیه‌ای، تبیین ژنهای جدید (پروتیین‌ها، سیستم تثبیت نیتروژن) بهبود قابلیت نگهداری (انبارداری ، عمر نگهداری) كاهش مراحل فرایند، بهبود مقاومت، برطرف كردن مواد نامطلوب، تبدیل جریانات زاید فرایند می‌باشند.

بیوتکنولوژی گیاهی

بیوتکنولوژی گیاه مجموعه ای از تکنیک ها است که برای انطباق گیاهان برای نیازها یا فرصت های خاص استفاده می شود. موقعیت هایی که نیازها و فرصتهای چندگانه را با هم ترکیب می کند معمول است. به عنوان مثال ، ممکن است یک محصول برای تأمین مواد غذایی پایدار و تغذیه سالم ، محافظت از محیط زیست و فرصت های شغلی و درآمد مورد نیاز باشد. یافتن یا توسعه گیاهان مناسب معمولاً یک چالش بسیار پیچیده است.

بیوتکنولوژی های گیاهی که در توسعه گونه ها و صفات جدید کمک می کنند شامل ژنتیک و ژنومیک ، انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و محصولات تراریخته (مهندسی ژنتیک) می شوند. این بیوتکنولوژی ها به محققان اجازه می دهد ژن ها را شناسایی و نقشه برداری کنند ، عملکرد آنها را کشف کنند ، ژن های خاصی را در منابع ژنتیکی و تولید مثل انتخاب کنند و ژن ها را برای صفات خاص به گیاهانی که در آن مورد نیاز است منتقل کنند. بودجه NIFA تحقیق ، آموزش ، و توسعه برای توسعه و استفاده از فناوری های بیولوژیکی برای مواد غذایی و کشاورزی. مناطق کار شامل موارد زیر می شوند ، اما محدود به این موارد نیستند:

ساختارها و مکانیسمهای ژنتیکی
روش های بیوتکنولوژی تراریخته (همچنین به عنوان مهندسی ژنتیک شناخته می شود)
شناسایی صفات و ژنهایی که می توانند در اهداف ملی و جهانی برای کشاورزی نقش داشته باشند
توالی ژنوم گیاه نشانگرهای مولکولی و بیوانفورماتیک
ویرایش ژن / ویرایش ژنوم
زیست شناسی مصنوعی
بیشتر تحقیقات عمومی در مورد محصولات تراریخته به نوعی در دو هدف کلی متمرکز شده است:

درک بهتر از تمام جنبه های فرآیند مهندسی ژنتیک تراریخته / ژنتیکی ، برای افزایش کارآیی ، دقت و بیان مناسب ژنهای اضافه شده یا مولکولهای اسید نوکلئیک.
طیف گسترده ای از صفات مفید و ارزشمند ، از جمله صفات پیچیده.