پرش لینک ها

بیوتکنولوژی پروتئین

بیوتکنولوژی پروتئین

تولید پروتئین فرایند بیوتکنولوژیک تولید یک پروتئین خاص است. به طور معمول با دستکاری بیان ژن در یک ارگانیسم بدست می آید به گونه ای که مقادیر زیادی از ژن نوترکیب را بیان می کند. این شامل رونویسی از DNA نوترکیب به RNA مسنجر (mRNA) ، ترجمه mRNA به زنجیره های پلی پپتیدی است ، که در نهایت به پروتئین های عملکردی می خورند و ممکن است در مکانهای خاص درون سلولی یا خارج سلولی هدف قرار گیرند.

سیستم های تولید پروتئین (در اصطلاحات آزمایشگاهی نیز به عنوان “سیستم بیان” شناخته می شوند) در علوم زندگی ، بیوتکنولوژی و پزشکی استفاده می شود. تحقیقات زیست شناسی مولکولی از پروتئین ها و آنزیم های بیشماری استفاده می کند ، که بسیاری از آنها از سیستم بیان هستند. به خصوص DNA پلیمراز برای PCR ، رونویسی معکوس برای آنالیز RNA ، اندونوکلئازهای محدود کننده برای کلونینگ ، و ساختن پروتئین هایی که در کشف داروها به عنوان اهداف بیولوژیکی یا خود به عنوان داروهای بالقوه غربال می شوند. همچنین در سیستم های بیان در تخمیر صنعتی کاربردهای چشمگیری وجود دارد ، بخصوص تولید داروهای بیوشیمیایی مانند انسولین انسانی برای درمان دیابت و ساخت آنزیم