دانلود جزوه دانشگاه تهران

اسلایدهای ارشد مهندسی ژنتیک یوکاریوت دانشگاه تهران :

 

اسلاید خاموش کردن ژن ارشد بیوتک میکروبی ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید خاموش کردن ژن
ارشد بیوتک میکروبی
ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید های گلیکولیزاسیون ارشد بیوتک میکروبی ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید های گلیکولیزاسیون
ارشد بیوتک میکروبی
ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید وکتورهای یوکاریوتی ارشد بیوتک میکروبی ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید وکتورهای یوکاریوتی
ارشد بیوتک میکروبی
ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید کنترل بیان ژن ارشد بیوتک میکروبی ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید کنترل بیان ژن
ارشد بیوتک میکروبی
ارشد درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید های یوبی کوئیتین ارشد بیوتک میکروبی درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت
اسلاید های یوبی کوئیتین
ارشد بیوتک میکروبی
درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلایدهای ارشد بیوتکنولوژی پروتئین :

مهندسی پروتئین

  1.  Protein Engineering
  2. Protein Engineering

بیوتکنولوژی پروتئین

 Biotechnology of proteins

بیوتکنولوژی پروتئین (2)

Biotechnology of Proteins