کتاب بیولوژی میکروارگانیسم ها (براک) (BROCK BIOLOGY OF MICROORGANISMS) :

این کتاب تکست معتبر مقدمه ای بر میکروبیولوژی، بهمراه استانداردهای علمی با نقاشی و عکس های بی نظیر و با دقت می باشد. این کتاب برای زیست شناسان ، میکروبیولوژیست ها و سایر رشته های علمی که نیاز به درک میکروبیولوژی دارند ضروری می باشد. علاوه بر این در نسخه چهاردهم، یک همکار جدید دیوید استل (David Sthl)، تحقیقات بوم شناختی و همزیستی را در فصل 25، بررسی کلی فصل ایمونولوژی (فصل 28) و بخش جدید ایده های بزرگ در آخر هر فصل و همچنین وجود عکس های ارزشمند دیگر موجب شده است که نسخه چهاردهم بهتر از قبلی ها باشد.