کتاب روش ها و پروتکل های کريسپر

اين مجموعه ليستي از پروتوکل هاي پيشرفته براي مطالعه سيستم دفاعي کريسپر/Cas و کاربرد آن در ژنوميک، ژنتيک و بيوشيميايي ارائه مي دهد. فصل هاي اين کتاب شامل ليست مواد لازم و واکنشگرها، پروتکل هاي آزمايشگاهي گام به گام، راهنماي حل مشکلات و اجتناب از مشکلات شناخته شده است. کتاب CRISPR : Methods and Protocols ليست گسترده اي از ابزارها و تکنيک ها براي مطالعه سيستم دفاعي کريسپر کس فراهم مي کند.

CRISPR : METHODS AND PROTOCOLS کتاب روش ها و پروتکل هاي کريسپر