نوشته‌ها

☑️ کارگاه آموزشی مبانی کاربرد مهندسی ژنتیک با هدف بیان پروتئین های نو ترکیب در سیستم های پروکاریوتی ◀️ آشنایی با نرم افزار SnapGene و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک ◀️ مبانی کلونینگ و اصول آن انتخاب وکتورهای بیانی ◀️ مبانی بیان پروتئین های مهندسی شده، روش های تخلیص و بررسی فعالیت بیولوژیک ◀️ اصول الکتروفورز در شناسایی DNA و پروتئین هدف (ژل الکتروفورز افقی و SDS-PAGE تئوری و عملی) تاریخ برگذاری : 8 الی 9 اسفند 1397 هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان

کارگاه آموزشی مبانی کاربرد مهندسی ژنتیک با هدف بیان پروتئین های نو ترکیب در سیستم های پروکاریوتی

☑️ کارگاه آموزشی مبانی کاربرد مهندسی ژنتیک با هدف بیان پروتئین های نو ترکیب در سیستم های پروکاریوتی

◀️ آشنایی با نرم افزار SnapGene و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک
◀️ مبانی کلونینگ و اصول آن انتخاب وکتورهای بیانی
◀️ مبانی بیان پروتئین های مهندسی شده، روش های تخلیص و بررسی فعالیت بیولوژیک
◀️ اصول الکتروفورز در شناسایی DNA و پروتئین هدف (ژل الکتروفورز افقی و SDS-PAGE تئوری و عملی)

تاریخ برگذاری : 8 الی 9 اسفند 1397
هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان