نوشته‌ها

تصویر میکروسکوپی کانفوکال از سلول های بنیادی مهندسی شده انسان که تبدیل به بافت معده شده است. (بیوتکنولوژی)

رشد بافت معده در پتری دیش

رشد بافت معده در پتری دیش

دانشمندان توانستند بافت معده و روده در پتری دیش رشد بدهند. دانشمندان با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان، بافت معده انسان را در پتری دیش تولید کردند که توانایی تولید اسید و آنزیم های اکسیداتیو را دارا می باشد. محققین اکنون می توانند از این مدل برای مطالعه بیماری های معده استفاده بکنند.

تصویر میکروسکوپی کانفوکال از سلول های بنیادی مهندسی شده انسان که تبدیل به بافت معده شده است. (بیوتکنولوژی)

تصویر میکروسکوپی کانفوکال از سلول های بنیادی مهندسی شده انسان که تبدیل به بافت معده شده است. (بیوتکنولوژی)

 

Date: January 4, 2017
Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104133559.htm