نوشته‌ها

حرکت swarming در Proteus volgris

علت بوجود آمدن شکل دایره های متحد المرکز بر روی پلیت حاوی باکتری پروتیوس

علت بوجود آمدن شکل دایره های متحد المرکز بر روی پلیت حاوی باکتری پروتیوس :

معمولا باکتری ها روی محیط کشت ایجاد کلنی های جداگانه ای می کنند ، ولی پروتیوس بر خلاف سایر باکتری ها تمام پلیت را می پوشاند در نتیجه کلنی های مجزا تشکیل نمی شود. این خاصیت رو سوارمینگ می گویند. بررسی این پدیده سال های فکر محققین رو به خود مشغول ساخته است. دانشمندان فرضیه های مختلفی را برای حل این مساله و چگونگی ایجاد آن ارایه داده اند. تشکیل باندهای swarm یک عمل دوره ای است. مثلا اولین باند swarm از لبه کشت ظاهر می شود و به طرف خارج حرکت می کند و این حرکت به مدت 1 تا 2 ساعت ادامه دارد و سپس برای چند ساعت متوقف می شود تا اینکه دومین باند swarm از قسمت خارج باند اول بوجود بیاید.

حرکت swarming در Proteus volgris

حرکت swarming در Proteus volgris

لمونسکی Lemonski نتایج مطالعات خود را در مورد سوارمینگ این طور تفسیر کرده اند: سوارمینگ در اثر یک کموتاکسی منفی ایجاد می شود و بر طبق این فرضیه وقتی انواع پروتیوس که ایجاد سوارمین می کنند روی محیط های آزمایشگاهی کشت داده می شوند در اثر متابولیسم خود تولید یک یا چند فرآورده سمی می نمایند این مواد زاید در داخل محیط جامد پخش شده سبب تغییر مورفوژیکی در سلول ها شده و باعث می شود که باکتری ها از محل خود که دارای مواد سمی است فرار کنند و در نتیجه در سطح محیط کشت می خزند تا آن که از مواد سمی دور شوند (کموتاکسی) وقتی باکتری هایی که دارای قدرت سوارمینگ هستند به محیط عاری از مواد سمی می رسند ,سوارمینگ متوقف می شود , شروع به تقسیم شدن میکنند و جمعیت جدیدی از باکتری های جدید بوجود می آید و وقتی دوباره مواد سمی در اثر رشد و متابولیسم باکتری زیاد می شود مجددا سوارمینگ آغاز می شود و موجب بوجود آمدن شکل دایره های متحد المرکز می شود.