body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

دروزوفیلا ملانوگستر، مگس میوه در بیوتکنولوژی

یکی دیگر از ارگانیسمهای مدل چند سلولی که در مطالعات ژنتیکی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، دروزوفیلا ملانوگسترا ست که معمولاً به آن دروزوفیلا یا مگس میوه گفته میشود. طول این حشره حدود 3 میلی متر است و اغلب در اطراف میوههای پوسیده یافت میشود. این مگسها در آزمایشگاه به راحتی قابل رشد و نگهداری […]