نوشته‌ها

Scientists engineer shortcut for photosynthetic glitch, boost crop growth 40% |بیوتکنولوژی گیاهی | بیوتکنولوژی گیاهی pdf | بیوتکنولوژی گیاهی چیست | کتاب بیوتکنولوژی گیاهی | جزوه بیوتکنولوژی گیاهی | دانلود کتاب اصول بیوتکنولوژی گیاهی | بیوتکنولوژی پزشکی

رشد 40٪ محصول با کوتاه کردن فتوریسپریشن | ضد فعالیت فتوسنتزی گیاه

کثر گیاهانی که بر روی زمین فتوسنتز می کنند، دارای فرایندی پرهزینه بنام Photorespiration هستند که ضد فعالیت فتوسنتزی گیاه می باشد و موجب کاهش پتانسیل بازده گیاه می شود.

شکل بالا چهار گیاه اصلاح نشده (سمت چپ) در کنار چهار گیاه مهندسی شده رشد می کنند (راست). گیاهان اصلاح شده قادرند انرژی و منابع خود را برای بهره وری تا 40 درصد افزایش دهند. دکتر روبرت امریسون می گوید : “با این تکنیک ما می توانیم هر ساله 200 میلیون نفر اضافی را با کالری هایی که به دلیل فتوتراپی در آمریکا از دست رفته اند، تغذیه کنیم.”

Scientists engineer shortcut for photosynthetic glitch, boost crop growth 40%


Date: January 3, 2019
Source: Carl R. Woese Institute for Genomic Biology, University of Illinois at Urbana-Champaign
Summary:
Most crops on the planet are plagued by a photosynthetic glitch, and to deal with it, evolved an energy-expensive process called photorespiration that drastically suppresses their yield potential. Researchers reportthat crops engineered with a photorespiratory shortcut are 40 percent more productive in real-world agronomic conditions.


Four unmodified plants (left) grow beside four plants (right) engineered with alternate routes to bypass photorespiration — an energy-expensive process that costs yield potential. The modified plants are able to reinvest their energy and resources to boost productivity by 40 percent.