بیوتکنولوژی دارویی : اصول و کاربردها 

(Pharmaceutical Biotechnology: An Introduction for Pharmacists and Pharmaceutical Scientists, Second Edition) :

حجم کتاب : 46MB

تعداد صفحات : 509

سال انتشار : 2007

ویرایش : سوم

در این کتاب در مورد موارد زیر توضیح داده شده است:

تولید و داروی بالینی مونوکلونال آنتی بادی و کاربرد آن در درمان سرطان، درمان سرکوب سیستم ایمنی مربوط به پیوند اعضا و درمان ضدالتهابی بحث شده است

الزامات لازم برای محوصلات دارویی بیوتکنولوژی برای تایید به بازار

ارایه چالش ها و رویکردهای مقابه با پاسخ های ایمنی نامناسب در درمان های پروتئینی

کشف و توسعه بالینی تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی

این ویرایش سوم، چارچوبی متعادل را برای درک هر جنبه عمده بیوتکنولوژی دارویی، از جمله توسعه دارو، تولید، فرم های مصرف دارو، مدیریت و پیشرفت های درمانی ارائه داده است. فصل های جدید زمینه های در حال توسعه در زمینه biopharmaceuticals، از جمله الیگونوکلیوتید، siRNA و آنتی بادی های مختلف مونوکلونال، ایمنی زایی و ژن درمان را پوشش می دهد.

کتاب بیوتکنولوژی دارویی: اصول و کاربردها Pharmaceutical Biotechnology: An Introduction for Pharmacists and Pharmaceutical Scientists, Second Edition تولید و داروی بالینی مونوکلونال آنتی بادی و کاربرد آن در درمان سرطان، درمان سرکوب سیستم ایمنی مربوط به پیوند اعضا و درمان ضدالتهابی بحث شده است الزامات لازم برای محوصلات دارویی بیوتکنولوژی برای تایید به بازار ارایه چالش ها و رویکردهای مقابه با پاسخ های ایمنی نامناسب در درمان های پروتئینی کشف و توسعه بالینی تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی این ویرایش سوم، چارچوبی متعادل را برای درک هر جنبه عمده بیوتکنولوژی دارویی، از جمله توسعه دارو، تولید، فرم های مصرف دارو، مدیریت و پیشرفت های درمانی ارائه داده است. فصل های جدید زمینه های در حال توسعه در زمینه biopharmaceuticals، از جمله الیگونوکلیوتید، siRNA و آنتی بادی های مختلف مونوکلونال، ایمنی زایی و ژن درمان را پوشش می دهد.