غير محلول شدن پروتئين يکي از تگناهاي توليد و خالص سازي پروتئين مي باشد. در اين جلد کتاب سعي بر آن شده است که با ارائه تعداد زيادي از پروتوکل ها و مثال ها به محققيني که در زمينه پروتئين نوترکيب کار مي کنند کمک بشود. اين کتاب شامل فصل هايي مي باشد که نه تنها توليد پروتئين هاي نوترکيب در سيستم هاي بياني متفاوت را توضيح داده است بلکه روش هاي مختلف جداسازي و تشخيص براي رسيدن به اين پروتئين هاي دشوار را توضيح داده است. در اين کتاب ابتدا در مورد توليد پروتئين در سيستم هاي بياني پروکاريوت و يوکاريوت در ادامه در مورد روش هاي خالص سازي پروتئين هاي غير محلول، تشخيص پروتئين هاي غير محلول . مروري بر کاربردهاي پروتئين هاي غير محلول آمده است.

عنوان فارسی: نامحلول پروتئین ها: روش ها و پروتکل
ناشر: Humana Press
سال: 2015
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی – نسخه الکترونیکی): 425
نوع فایل: PDF
حجم: 11.00 مگابایت

کتاب روش ها و پروتکل های پروتئين های غير محلول | INSOLUBLE PROTEINS: METHODS AND PROTOCOLSBIOPATENT LAW EUROPEAN VS US PATENT LAW دانلود جزوه سیستم ویرایش ژنومی کریسپر - دانلود کتاب بیوتکنولوژی فارسی - دانلود کتاب ژنتیک استانسفیلد فارسی pdf _ سعید کارگر - بیوتکنولوژی - زیست فناوری - استخدام بیوتکنولوژی - موزائیسم چیست - ساترن بلات - خرید دستگاه های آزمایشگاهی