تقریبا تمام موجودات دارای DNA متحرک می باشند که می تواند از یک مکانی به مکانی دیگر جابجا شوند و در برخی موجودات عناصر DNA متحرک بخش قابل توجهی از ژنوم را تشکیل می دهند. کتاب Mobile DNA III یک بررسی جامع از تحقیقات اخیر از جمله نقش مهمی که عناصر متحرک در تکامل و پایداری ژنوم دارد را نشان می دهند. در این کتاب یک تیم از متخصصین چند رشته ای مکانزیم های مولکولی خاص را که در نوترکیبی دخالت دارند، از جمله آنالیزهای ساختاری دقیق از آنزیم ها که مسئول وجود سیستم های نوترکیبی بسیار متفاوت می باشند که می توانند ژنوم را بازآرایی بکنند و اثر فوق العاده DNA متحرک را در میکروارگانیسم ها بررسی می کنند. این نشان می دهد که محققین بیوتکنولوژی ابزار شگفت آوری برای کنترل DNA مورد نظر خود در in vivo دارند.

کتاب DNA متحرک | Mobile DNA III دانلود کتاب بیوتکنولوژی دانلود کتاب زیست فناوری سعید کارگر بیوتکر