تولید اگزوآنزیم ها : آمیلازها ، آلفا آمیلازها ، گلوکوآمیلازها ، اینولین ساکاریفیکاسیون نشاسته اندوآنزیم باسیلوس لیکنی فورمیس آسپرژیلوس اوریزه پولولاناز
سرطان زا ترین باکتری - باکتری های سرطانزاسرطان زا ترین باکتری - باکتری های سرطانزا
فاژ درمانی