نوشته‌ها

کارگاه وسترن بلات | تفسیر وسترن بلات | کاغذ وسترن بلات | پروتکل انجام وسترن بلات | مواد مورد نیاز وسترن بلات | دی آمینو بنزیدین | پروتکل ساترن بلات | مشکلات sds page | کارگاه Western Blot | کارگاه sds page | پروتکل sds page | الکتروفورز ژل sds-page | خدمات sds page | کیت sds page | تفسیر نتایج sds page | خرید دستگاه sds page | مواد مورد نیاز sds page

کارگاه Western Blot & SDS-PAGE

کارگاه دو روزه Western Blot & SDS-PAGE

کارگاه وسترن بلات | تفسیر وسترن بلات | کاغذ وسترن بلات | پروتکل انجام وسترن بلات | مواد مورد نیاز وسترن بلات | دی آمینو بنزیدین | پروتکل ساترن بلات | مشکلات sds page | کارگاه Western Blot | کارگاه sds page | پروتکل sds page | الکتروفورز ژل sds-page | خدمات sds page | کیت sds page | تفسیر نتایج sds page  | خرید دستگاه sds page | مواد مورد نیاز sds page
کارگاه وسترن بلات | تفسیر وسترن بلات | کاغذ وسترن بلات | پروتکل انجام وسترن بلات | مواد مورد نیاز وسترن بلات | دی آمینو بنزیدین | پروتکل ساترن بلات | مشکلات sds page | کارگاه Western Blot | کارگاه sds page | پروتکل sds page | الکتروفورز ژل sds-page | خدمات sds page | کیت sds page | تفسیر نتایج sds page | خرید دستگاه sds page | مواد مورد نیاز sds page

تئوری + عملی
مدرس: دکتر رضا فلک
تاریخ برگزاری: ۱۵ و ۱۶ دی ماه ۹۷
مکان: دانشگاه علوم پزشکی ایران
ارائه گواهی معتبر
ظرفیت محدود
ثبت نام:
پیام: @FarzadSci
📞 09197545585 (نظری)

✔️اطلاعات بیشتر👇🏻
https://t.me/ImToworkshops