نوشته‌ها

سیاست گذاری مهندسی ژنتیک گیاهی دکتر قره یاضی تراریخته سعید کارگر رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

سیاست گذاری مهندسی ژنتیک گیاهی

☑️مصاحبه شماره یک :
سیاست گذاری مهندسی ژنتیک گیاهی

◀️دکتر بهزاد قره یاضی

رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران
رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

🔴 یک شنبه 31 فروردین ساعت 20
به صورت زنده در پیج اینستاگرامی:

https://instagram.com/behzad.ghareyazie

https://instagram.com/biotechnology12

سیاست گذاری مهندسی ژنتیک گیاهی دکتر قره یاضی تراریخته سعید کارگر رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
سیاست گذاری مهندسی ژنتیک گیاهی دکتر قره یاضی