نوشته‌ها

کروماتوگرافی گازی | GC | کروماتوگرافی مایع | HPLC | مقاله کروماتوگرافی گازی | کروماتوگرافی گازی+pdf | کروماتوگرافی گازی ppt | کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی | انواع ستون کروماتوگرافی گازی | کتاب کروماتوگرافی گازی | دستگاه کروماتوگرافی گازی+pdf |قیمت دستگاه کروماتوگرافی گازی

کروماتوگرافی گازی | GC | کروماتوگرافی مایع | HPLC

کروماتوگرافی گازی | GC | کروماتوگرافی مایع | HPLC

محورهای دوره :
آشنایی با اصول کروماتوگرافی
آشنا با قسمت های مختلف دستگاه
آشنایی با مهارت های کار عملی
آشنایی با روش های کار کمی در کروماتوگرافی
آشنایی با نحوه نگهداری و کنترل دوره ای دستگاه

مکان دانشگاه تهران، دانشکده فنی

کلید واژه ها :

کروماتوگرافی گازی | GC | کروماتوگرافی مایع | HPLC | مقاله کروماتوگرافی گازی | کروماتوگرافی گازی+pdf | کروماتوگرافی گازی ppt | کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی | انواع ستون کروماتوگرافی گازی | کتاب کروماتوگرافی گازی | دستگاه کروماتوگرافی گازی+pdf |قیمت دستگاه کروماتوگرافی گازی | gas chromatography