نوشته‌ها

کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما راهبردهای بیان محلول پروتئین های نوترکیب در میزبان اشریشیاکلای روش های کنترل کشت ناپیوسته با خوراک دهی در سامانه های باکتریایی و مخمری خالص سازی و فرآیند تولید پروتئین های مشتق از پلاسما با رویکرد مدیریت ریسک کیفی، برای اولین بار

کارگاه های تخصصی پرسیس ژن

کارگاه‌های‌تخصصی پرسیس ژن در ایران فارما

در نمایشگاه ایران فارما، با پرسیس ژن همراه باشید…

متخصصین پرسیس ژن از روش های کنترل کشت ناپیوسته در سامانه باکتریایی و مخمری تا راهبردهای بیان محلول، برای شما می گویند:

کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما  راهبردهای بیان محلول پروتئین های نوترکیب در میزبان اشریشیاکلای روش های کنترل کشت ناپیوسته با خوراک دهی در سامانه های باکتریایی و مخمری خالص سازی و فرآیند تولید پروتئین های مشتق از پلاسما با رویکرد مدیریت ریسک کیفی، برای اولین بار
کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما – روش های کنترل کشت ناپیوسته با خوراک دهی در سامانه های باکتریایی و مخمری
کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما  راهبردهای بیان محلول پروتئین های نوترکیب در میزبان اشریشیاکلای روش های کنترل کشت ناپیوسته با خوراک دهی در سامانه های باکتریایی و مخمری خالص سازی و فرآیند تولید پروتئین های مشتق از پلاسما با رویکرد مدیریت ریسک کیفی، برای اولین بار
کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما- خالص سازی و فرآیند تولید پروتئین های مشتق از پلاسما با رویکرد مدیریت ریسک کیفی، برای اولین بار
کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما  راهبردهای بیان محلول پروتئین های نوترکیب در میزبان اشریشیاکلای روش های کنترل کشت ناپیوسته با خوراک دهی در سامانه های باکتریایی و مخمری خالص سازی و فرآیند تولید پروتئین های مشتق از پلاسما با رویکرد مدیریت ریسک کیفی، برای اولین بار
کارگاه های تخصصی پرسیس ژن در نمایشگاه ایران فارما – راهبردهای بیان محلول پروتئین های نوترکیب در میزبان اشریشیاکلای

۱. راهبردهای بیان محلول پروتئین های نوترکیب در میزبان اشریشیاکلای

۲. روش های کنترل کشت ناپیوسته با خوراک دهی در سامانه های باکتریایی و مخمری

۳. خالص سازی و فرآیند تولید پروتئین های مشتق از پلاسما با رویکرد مدیریت ریسک کیفی، برای اولین بار

محل برگزاری: غرفه پرسیس ژن (E138)

ثبت نام تا اول مهر ماه، از طریق سایت پرسیس ژن به آدرس:
Www.persisgen.com