تعداد صفحات : 537

حجم کتاب : 189 MB

زبان : فارسی

انتشارات : آییژ

ویرایش : چهارم

سال : 1387

فهرست مطالب :

فصل 1 : اصول فیزیکی وراثت
فصل 2 : الگوهای وراثت
فصل 3 : اساس بیوشیمیایی وراثت
فصل 4 : میان کنش های ژنتیکی
فصل 5 : ژنتیک جنسیت
فصل 6 : پیوستگی و تعن نقشه کرومزومی
فصل 7 : سیتوژنتیک
فصل 8 : ژنتیک کمی
فصل 9 : ژنتیک جمعیت و تکامل
فصل 10 : ژنتیک باکتری ها
فصل 11 : ویروس ها، عناصر جابجاشونده و سرطان
فصل 12 : ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی
فصل 13 : بیولوژی مولکولی یوکاریوت ها
واژه یاب

دانلود کتاب فارسی ژنتیک استانسفیلد