توضيحات کتاب هندبوک متابولیت های ثانویه قارچی  (HANDBOOK OF SECONDARY FUNGAL METABOLITES) :

این مجموعه سه جلدی مرجعی برای طیف وسیعی از متخصصان می باشد که بر روی متابولیت های ثانویه قارچی از جمله محققین داروسازی، کشاورزی، کسانی که بر روی تنظیم مقررات کنترل غذا و دارو و دامپزشکی مشغول به فعالیت هستند مطلوب می باشد. در این کتاب به طور عمیق به فرمول مولکولی و وزن مولکولی متابولیت های ثانویه قارچی پرداخته می شود. همچنین شامل تمام گروه های عمده از متابولیت های ثانویه قارچی و روش های جداسازی و تخلیص آن می باشد. هر متابولیتی فرمول مولکولی آن، وزن مولکولی و قارچ/گیاه شاخص های آن آورده شده است.

HANDBOOK OF SECONDARY FUNGAL METABOLITES