این یک کتاب زیبا مصور تمام رنگی می باشد که در آن راهنمایی های واضح در مورد ابزار و تکنیک های مهندسی ژنتیکی، کلونینگ ژن و زیست مولکولی دارد. تمام جنبه های مهندسی ژنتیک را در دوران post-genomic را پوشش میدهد. با پایه های ساختار DNA و متابولیسم DNA آغاز می شود. اصول ایجاد جهش در DNA، کلون کردن در باکتری، مخمر، گیاهان و حیوانات در این کتاب به طور واضحی شرح داده شدا است. به طور خاصی در این کتاب بر روی تکنولوژی های اواخر دوره ی post-genomic شامل DNA ماکرو و میکرواَری، آنالیزهای هیبریدهای دوگانخ، پوروتئومیکس و بیوانفورماتیک تاکید شده است.

کتاب آنالیز ژن و ژنوم | Analysis of Genes and Genomes