حذف پروتئین در مهره داران به کمک آنتی بادی سنتتیک جدید | حذف پروتئین | پروتئین‌های فلورسنت | GFP | آنتی بادی مصنوعی | آنتی بادی شتری | nanobody | ابداع روش نوین در تشخیص سرطان | تشخیص سرطان برپایه پروتئین مالاریایی | تشخیص سرطان | پروتئین مالاریایی | دانشگاه کوپنهاگن دانمارک | انگل مالاریا | بیومارکر | سلول‌های سرطانی
همانندسازی RNA در سوپ بنیادین | همانندسازی RNA | مهندسی رایبوزیم | رایبوزیم | سوپ بنیادین | نظریه الگوی سوپ بنیادین | نظریه الگوی حباب | پیدایش موجودات زنده | منشا حیات | نظریه حباب | نظریه های پیدایش حیات | اولین موجود زنده روی زمین | بیوتکنولوزی | زیست فناوری | سعید کارگر | مهندسی علوم زیستی | بیو تکنولوژی