body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

آیا فرضیه سلاح بیولوژیکی بودن کووید-19 واقعیت دارد؟

آیا فرضیه سلاح بیولوژیکی بودن کووید-19 واقعیت دارد؟ گپ‌و‌گفت با پروفسور قاسم آهنگری متخصص ایمونوژنتیک درباره احتمال دست داشتن انسان در مهندسی ویروس کرونا با بررسی ساختار ویروس و علائمی که ایجاد می‌کند، به 2دسته‌ خصوصیات می‌رسیم. یک قسمت از ویژگی‌ها مرتبط به ویروس سارس است که باعث اپیدمی شدید می‌شود و قسمت دیگر ویژگی‌ها خصوصیتی شبیه به ویروس اچ‌آی‌وی دارد، با این تفاوت که اچ‌آی‌وی در طول 10 تا 20سال و به‌صورت مزمن عمل می‌کند و لنفوسیت‌های خون را کاهش داده و درنهایت سیستم ایمنی را از پا درمی‌آورد. اما در کرونا کاهش لنفوسیت‌های بدن به‌صورت فوق حاد رخ می‌دهد. در نتیجه می‌توان گفت این ویروس تا حدودی از نظر سازه و از نظر عملکرد با ویروس اورجینالی که در بدن خفاش‌ها یا پانگولین‌ها وجود دارد متفاوت است و تنها درصد کمی به آن مشابهت دارد. واقعیت این است که اگر ویروس به شکل اصلی خود در طبیعت وجود داشت، به انسان سرایت نمی‌کرد. یعنی ویروس ویژگی‌های جدیدی پیدا کرده ‌است که باعث شده میزبان خود را تغییر دهد. تغییر میزبان به این معنی است که بدن انسان‌ها با یک موجود ناشناخته مواجه می‌شود. آرایش ژنتیک انسان‌ها در طول تاریخ چنین عاملی را نشناخته تا بتواند علیه آن اقدامی کند و این یعنی سیستم ایمنی بدن باید از صفر شروع کند.

گپ‌و‌گفت با پروفسور قاسم آهنگری متخصص ایمونوژنتیک درباره احتمال دست داشتن انسان در مهندسی ویروس کرونا به گزارش سایت مهندسی علوم زیستی، شیوع کرونا همان اندازه در جهان واقعی سریع بود که انتشار شایعات درباره آغاز جنگ بیولوژیکی یا دست داشتن انسان در ساخت ویروس کرونا در جهان مجازی. چین، آمریکا را متهم می‌کند و آمریکا […]