نوشته‌ها

تامین انرژی باکتری ها سیتوکروم c از طریق خوردن الکترون تنفس سلولی در باکتری ها اسامی باکتری های بی هوازی نام باکتری های بیهوازی میکروآئروفیل میکروآئروفیل یعنی چه باکتری های بی هوازی روده چرخه کربس در باکتری ها روش کشت باکتری های بی هوازی

بلعیدن الکترون توسط باکتری ها

تامین انرژی باکتری ها از طریق خوردن الکترون

میکروب های خاصی می توانند انرژی خود را از بار الکتریکی دریافت کنند. باکتری ها فاقد دهان می باشند، بنابراین آنها نیاز به راه دیگری برای وارد کردن سوخت به بدنشان دارند. تحقیقات جدید در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس نشان می دهد که چگونه چنین باکتری هایی الکترون ها را مستقیماً از منبع الکترود بیرون می کشند.

سویه TIE-1 Rhodopseudomonas palustris مجرایی برای پذیرش الکترونها در غشای خارجی خود ایجاد می کند. این باکتری ها به یک مولکول کمکی حاوی آهن به نام سیتوکروم deca-hema c متکی هستند، با پردازش این پروتئین ، TIE-1 می تواند یک پل برای برداشت الکترون از منبع الکترونی، تشکیل دهد.