نوشته‌ها

یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن بیوراکتورها، هالوفایبر بیوراکتورها می باشد. که سلول های درون بیوراکتور به وسیله‌ی لوله های غشایی نازک تغذیه می شوند

پرفیوژن بیوراکتور | Perfusion bioreactor | بیوراکتور تزریقی

پرفیوژن بیوراکتور :

در فرآیند پرفیوژن محیط کشت یا ماده مغذی به سلول هایی که که در یک محل تثبیت (Imoblized) شده اند به طور پیوسته با یک نرخ خاص می رسد و از طرف دیگر متابولیت های تولیدی و مواد دفعی سلول ها به طور پیوسته از سیستم خارج می شود. مثال بارز سیستم پرفیوژن سلول های بدن ما می باشد که به طور پیوسته به وسیله رگ های خونی مواد غذایی مانند اکسیژن، آب، گلوکز، آمینواسیدها را دریافت می کند و مواد دفعی و co2 آن ها به طور پیوسته به وسیله رگ های خونی از محل جمع آوری و خارج می شود.

یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن، سلول های بدن ما می باشد که به وسیله رگ های خونی تغذیه می شوند.

یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن، سلول های بدن ما می باشد که به وسیله رگ های خونی تغذیه می شوند.

سیستم پرفیوژن یک شرایط زیستی برای کشت سلول ها با تراکم سلولی بالا و بهره وری بالا در یک محیط بدون تنش (shear) یا کم تنش فراهم می کند. این نوع از سیستم کشت برای سلول هایی که به تنش حساس هستند مناسب می باشد.

یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن بیوراکتورها، هالوفایبر بیوراکتورها می باشد. که سلول های درون بیوراکتور به وسیله‌ی لوله های غشایی نازک تغذیه می شوند

یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن بیوراکتورها، هالوفایبر بیوراکتورها می باشد. که سلول های درون بیوراکتور به وسیله‌ی لوله های غشایی نازک تغذیه می شوند

 از مزایای پرفیوژن بیوراکتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازده بالاتر، تولید محصول مورد نظر به طور پیوسته ، تسهیل قابل توجهی در فرآیندهای پایین دستی، آسیب کمتر به سلول ها ، خلوص بالاتر محصول و برداشت محصول به طور پیوسته

نویسنده : سعید کارگر