پایتون با رویکرد بیوانفورماتیکی ه زیستی دارند
تقویم کارگاه های زمستانه زیست فن لب | بیوتکنولوژی پزشکی | بیوتکر | سعید کارگر
کارگاه حضوری و آموزشی تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی | بیوتکنولوژی پزشکی | زیست فناوری پزشکی | سعید کارگر | کار با حیوانات آزمایشگاهی
بیوتکنولوژی بیوتکر سعید کارگر
دوره آموزشی