پوکی استخوان  در نتیجه از بین رفتن تعادل بین سلول های استئوبلاست ”سلول های سازنده استخوان ” و استئوکلاست “سلول های تخریب کننده ” که افزایش فعالیت استئوکلاست باعث افزایش استعداد پوکی و شکستگی استخوان ها می شود.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا دریافتند که سلول های MALPs در ایجاد پوکی استخوان نقش دارند که تا به حال کشف نشده بود.

دکتر Ling Qin و همکارنش طی پژوهش های خود دریافتند سلول های MALPs با تولید پروتینی به نام RANKL اثر مستقیم در شکل گیری استئوبلاست ها دارد. آن ها موش هایی که فاقد MALPs بودند را بررسی  و در یافتند این موش ها نه تنها رشد 60 الی 100 درصدی در فعالیت سلول های استئوبلاست دارند که نتیجه آن استحکام بیشتر استخوان هاست بلکه فعالیت اسئوکلاست نیز کم شده و اندازه این سلول ها نیز کوچک تر شده است.

تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

خداحافظی با پوکی استخوان osteoporosis end سعید کارگر رضا رخشی بیوتکنولوژی پزشکی بیوتکنولوژی میکروبی زیست فناوری بیوتکر

منبع:

The Journal of Clinical Investigation