body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

ژن گزارشگر GFP، لوسیفراز و بتاگلاکتوزیداز

ژن گزارشگر GFP، لوسیفراز و بتاگلاکتوزیداز - بیوتکر

ژن گزارشگر چیست مولکول های گزارشگر نقش مهمی در تحقیقات کاربردی و پایه دارند. از آن ها برای موارد زیر استفاد می شود:1) آنالیز سیتوشیمیایی سلول و رنگ آمیزی بافت2) جداسازی سلول های مختلف از هم3) برای تجسم سازی برخوردها مثل آنتی بادی، گیرنده ، DNA4) در بسیاری از روش ها در مهندسی ژنتیک استفاده […]