استخدامی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

استخدام در موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان

استخدامی مدیر و کارشناس تضمین کیفیت

امریه سربازی دانش بنیان / جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه)

استخدامی کارشناس / مدیر تضمین کیفیت

استخدامی ویروس شناسی/ مدیر / کارشناس

استخدامی شرکت بهیار صنعت سپاهان

استخدامی زیست فناوری میکروبی | استخدامی زیست فناوری صنعت و محیط زیست

استخدامی ویروس شناسی پزشکی

استخدامی سل تک فارمد | استخدامی کارشناس تضمین کیفیت

استخدامی کارشناس واحد تولید و تحقیق

استخدامی بیوتکنولوژی صنعتی | استخدامی میکروبیولوژی صنعتی

استخدامی کارشناس میکروبیولوژی

استخدامی پرسیس ژن | استخدامی سرپرست تضمین کیفیت

استخدامی شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس

استخدامی مدیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک

استخدامی میکروبیولوژی در اصفهان

امریه سربازی بیوتکنولوژی | امریه سربازی ژنتیک

استخدامی کارشناس بیوتکنولوژی

فراخوان جذب امریه سربازی در شرکت لیوژن فارمد

استخدامی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران