عضویت در

شما با هرسطح علم و دانشی می توانید با ما همکاری داشته باشید اگر ذوق و شوق علمی، انگیزه بالا داشته باشید.

بیوتکر

با ما در ارتباط باشید

آدرس

تلفن تماس

ایمیل

به منظور

همکاری داوطلبانه

با ما فرم زیر را پر کنید

مشخصات
در تلگرام قابل دسترس باشد
YYYY خط MM خط DD
زمینه همکاری(ضروری)