7 گام ثبت سفارش تا تحویل پروژه

1

تکمیل فرم

2

بررسی درخواست شما

زمان : 24 - 48 ساعت

3

ارسال درخواست برای متخصصین

4

ارائه انواع قیمت و زمان پروژه

زمان : 24 ساعت

5

واریز 50% هزینه

واریز 50% هزینه پس از تایید شما برای شروع کار

6

واریز مابقی هزینه

قبل از تحویل کار

7

تحویل پروژه و تایید صحت کار

مبلغ پس از تایید صحت و درستی شما به حساب فرد انجام دهنده پروژه واریز خواهد شد

فرم ثبت درخواست