نوشته‌ها

دیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک مدرک : حداقل کارشناسی ارشد رشته های مرتبط حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط تسلط به الزامات و امور تضمین کیفیت، تسلط به کلیه الزامات و استانداردهای فرایندهای تولید ترجیحا آسپتیک

استخدامی مدیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک

مدیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک

مدرک : حداقل کارشناسی ارشد رشته های مرتبط

حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط

تسلط به الزامات و امور تضمین کیفیت، تسلط به کلیه الزامات و استانداردهای فرایندهای تولید ترجیحا آسپتیک

تسلط به کامپیوتر office ، تسلط به زبان انگلیسی


hajizadeh.ehs@gamil.com