نوشته‌ها

تعامل موروفولوژیکی کشت همزمان دوتا قارچ

کشت همزمان دو قارچ و استراتژی تولید متابولیت های مختلف

تعامل موروفولوژیکی :

تعامل موروفولوژیکی مشاهده شده بین کشت همزمان (co-culture) دو قارچ در یک پتری دیش معمولا شامل 4 حالت زیر می باشد:

1⃣ distance inhibition
2⃣ zone lines
3⃣ contact inhibition
4⃣ overgrowth

استراتژی تولید متابولیت های مختلف 

🔴رنگ آبی و قرمز مربوط به کشت خالص از دو میکروارگانیسم می باشد. در حالی که رنگ بنفش مربوط به کشت همزمان (co-culture) این دو میکروارگانیسم می باشد که موجب تولید متابولیت هایی شده است که از کشت جداگانه آن ها بدست نمی آید. که تجزیه و تحلیل داده های LC-MS از عصاره های کشت خالص و کشت همزمان این نتیجه را ثابت می کند.

استراتژی تولید متابولیت های مختلف

استراتژی تولید متابولیت های مختلف