مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران - بیوتکر - biotecher.ir
امریه سربازی دانش بنیان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه) / استخدامی بیوتکنولوژی
استخدامی زیست فناوری میکروبی | استخدامی زیست فناوری صنعت و محیط زیست