body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

برچسب های پپتیدی

برچسب های پپتیدی ، ژن های گزارشگر ، gfp ، bfp پروتئین فلورسنت سبز ، پروتئین فلورسنت آبی

برچسب های پپتیدی برچسب های پپتیدی برچسبهای پروتئینی یا پپتیدی توالی های پپتیدی هستند که بصورت ژنتیکی به پروتئین هدف متصل می شوند. این برچسب ها اغلب به دلایل مختلفی به پروتئین هدف متصل می شوند مثلا افزایش حلالیت و یا تسهیل فرایندهای تشخیص و تخلیص پروتئین مورد نظر. علاوه بر افزایش حلالیت، محفاظت از […]