رنگ معرف (DNS) از زرد به ب نارنجی یا قرمز تغییر می کند که این تغییر رنگ بستگی به غلظت قند احیاءکننده دارد. آموزش تصویری دستگاه تست قند خون ، آموزش تصویری استفاده از دستگاه تست قند خون ، تنظیم دستگاه تست قند خون ، روش اندازه گیری قند خون با دستگاه ، میزان خطای دستگاه تست قند خون ، قند خون h1 چیست ، محلول کنترل دستگاه قند خون ، خطاهای دستگاه قند خون ، تست فنول سولفوریک اسید ، گزارش کار شناسایی فنول ها ، تست بندیکت ، آزمایش مولیش ، تئوری شناسایی فنول ها ، اساس تست مولیش ، آزمایش بارفورد ، آزمایش سلیوانف ، قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده

سنجش میزان قند مصرفی محیط :

تعیین غلظت قند نمونه های مواد غذایی بسیار مهم است به ویژه در صنایع که کنترل کیفیت مواد غذایی تحت نظارت قرار گرفته می شود. روش های مختلفی برای تخمین میزان قند وجود دارد مانند: روش فنول سولفوریک اسید، روش سوموگی نلسون و روش دنیتروسالیسیلیک اسید.

ما در این اینجا روش دنیتروسالیسیلیک اسید یا همان DNS را به اختصار توضیح می دهیم.

تفاوت ساختاری قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده ، آموزش تصویری دستگاه تست قند خون ، آموزش تصویری استفاده از دستگاه تست قند خون ، تنظیم دستگاه تست قند خون ، روش اندازه گیری قند خون با دستگاه ، میزان خطای دستگاه تست قند خون ، قند خون h1 چیست ، محلول کنترل دستگاه قند خون ، خطاهای دستگاه قند خون ، تست فنول سولفوریک اسید ، گزارش کار شناسایی فنول ها ، تست بندیکت ، آزمایش مولیش ، تئوری شناسایی فنول ها ، اساس تست مولیش ، آزمایش بارفورد ، آزمایش سلیوانف ، قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده
تفاوت ساختاری قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده

روش DNS :

تست DNS برای تخمین میزان قند احیاء کننده (Reducing sugars) در محیط می باشد. قندهای احیاءکننده دارای یک گروه کربونیل آزاد (دسته ای بزرگ از ترکیبات آلی است که در آن یک اتم کربن به یک اتم اکسیژن با یک پیوند دوگانه متصل است) هستند که قابلیت احیاء بسیاری از معرف ها را دارا می باشند. همۀ مونوساکاریدها و بسیاری از دی ساکاریدها قند احیا کننده می باشند.

واکنش محلول قلیایی 3و5 دنیتروسالیسیلیک اسید (DNS) با قند احیاءکننده ، آموزش تصویری دستگاه تست قند خون ، آموزش تصویری استفاده از دستگاه تست قند خون ، تنظیم دستگاه تست قند خون ، روش اندازه گیری قند خون با دستگاه ، میزان خطای دستگاه تست قند خون ، قند خون h1 چیست ، محلول کنترل دستگاه قند خون ، خطاهای دستگاه قند خون ، تست فنول سولفوریک اسید ، گزارش کار شناسایی فنول ها ، تست بندیکت ، آزمایش مولیش ، تئوری شناسایی فنول ها ، اساس تست مولیش ، آزمایش بارفورد ، آزمایش سلیوانف ، قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده
واکنش محلول قلیایی 3و5 دنیتروسالیسیلیک اسید (DNS) با قند احیاءکننده

قاعده کلی:

زمانی که محلول قلیایی 3و5 دنیتروسالیسیلیک اسید با قند احیاءکننده واکنش می دهد (مانند گلوکز، لاکتوز و…) به 3-آمینو-5-نیتروسالیسیلیک اسید تبدیل می شود و رنگ معرف از زرد به ب نارنجی یا قرمز تغییر می کند که این تغییر رنگ بستگی به غلظت قند احیاءکننده دارد.

رنگ معرف (DNS) از زرد به ب نارنجی یا قرمز تغییر می کند که این تغییر رنگ بستگی به غلظت قند احیاءکننده دارد. آموزش تصویری دستگاه تست قند خون ، آموزش تصویری استفاده از دستگاه تست قند خون ، تنظیم دستگاه تست قند خون ، روش اندازه گیری قند خون با دستگاه ، میزان خطای دستگاه تست قند خون ، قند خون h1 چیست ، محلول کنترل دستگاه قند خون ، خطاهای دستگاه قند خون ، تست فنول سولفوریک اسید ، گزارش کار شناسایی فنول ها ، تست بندیکت ، آزمایش مولیش ، تئوری شناسایی فنول ها ، اساس تست مولیش ، آزمایش بارفورد ، آزمایش سلیوانف ، قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده
رنگ معرف (DNS) از زرد به ب نارنجی یا قرمز تغییر می کند که این تغییر رنگ بستگی به غلظت قند احیاءکننده دارد.

روش فنول سولفوریک اسید:

تست فنول سولفوریک اسید، یک نوع روش رنگ سنجی حساس، دقیق و پر کاربرد برای تعیین غلظت کربوهیدارتها می باشد. برای تشخیص همه کربوهیدرات ها در یک نمونه، این روش تقریبا تمامی کلاس های کربوهیدرات ها شامل مونو، دی، الیگو و پلی ساکارید را تشخیص می دهد. اگرچه این روش تقریبا همه ی کربوهیدرات ها را مشخص می کند اما جذب کربوهیدرات های مختلف متفاوت است.

بنابراین اگر یک نمونه مشخص شود که فقط یک کربوهیدرات داشته باشد، نتایج باید به صورت یک کربوهیدرات بیان شود. این روش برای اولین بار توسط Dubois و همکاران در سال ۱۹۵۶ برای تعیین غلظت کل قندها و مشتقات آنها ابداع گردیده که در آن قندهای ساده (مونوساکاریدها)، الیگو ساکاریدها و مشتقات آنها مانند متیل اترها با گروه احیا کننده آزاد، با فنول و اسید سولفوریک غلیظ، رنگ ثابت زرد نارنجی تولید می کنند.

روش فنول سولفوریک اسید به منظور سنجش قند
روش فنول سولفوریک اسید به منظور سنجش قند

در این روش اسیدسولفوریک غلیظ همه پلی ساکارید، الیگوساکارید و دی ساکارید ها را به مونو ساکارید تجزیه می کند. پنتوزها (ترکیبات 5 کربنه) به فورفورال و هگزوزها (ترکیبات 6 کربنه) به هیدروکسی فورفورال دهیدراته می شوند. این ترکیبات سپس با فنول واکنش می دهند و رنگ زرد- صلایی تولید می کنند.

برای محصولات که میزان زایلوز (یک پنتوز) در آنها زیاد می باشد مانند سبوس گندم یا سبوس ذرت، از زایلوز برای ساخت منحنی استاندارد استفاده می شود و اندازه گیری جذب در طول موج nm480 انجام می شود. برای محصولاتی که قند هگزوز در آنها زیاد می باشد معمولا گلوکز برای ایجاد منحنی استاندارد استفاده می شود و جذب در طول موج nm490 انجام می شود. رنگ این واکنش برای چند ساعت پایدار است و دقت این روش در محدوده ٪2± در شرایط مناسب است.

 

 

تست dns

تست dns

تست dns