دانلود سوالات ارشد زیست شناسی سال 1397

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – زیست شناسی گیاهی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – زیست شناسی علوم جانوری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – زیست شناسی دریا

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – مجموعه محیطزیست

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 – بیوشیمی بالینی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد 1397 -مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیطزیست سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک سال 1397

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی وداروسازی سال 1397

 

 

سوالات کارشناسی ارشد وزارت علوم زیست شناسی سال 1396 | سعید کارگر | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | زیست فن آوری
سوالات کارشناسی ارشد وزارت علوم زیست شناسی سال 1396