برترین دانشگاه های کانادا در رشته‌های زیست مولکولی و ژنتیک ( Molecular Biology and Genetics) بر اساس رنکینگ وب سایت usnews

1. University of Toronto
(#11 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#20 – Best Global Universities)

2. McGill University
(#34 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#49 – Best Global Universities)

3. University of British Columbia
(#66 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#27 – Best Global Universities)

4. University of Montreal
(#106 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#129 – Best Global Universities)

5. University of Ottawa
(#137 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#208 – Best Global Universities)

6. McMaster University
(#182 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#128 – Best Global Universities)

برترین دانشگاه های آمریکا در رشته‌های زیست مولکولی و ژنتیک ( Molecular Biology and Genetics) بر اساس رنکینگ وب سایت usnews

1. Harvard University
(#1 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#1 – Best Global Universities)

2. Massachusetts Institute of Technology
(#2 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#2 – Best Global Universities)

3. Stanford University
(#4 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#3 – Best Global Universities)

4. University of California–San Francisco
(#5 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#15 – Best Global Universities)

5. University of Washington
(#7 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#10(tied) – Best Global Universities)

6. Johns Hopkins University
(#8 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#10(tied) – Best Global Universities)

7. Yale University
(#9 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#10(tied) – Best Global Universities)

8. University of California–San Diego
(#10 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#16 – Best Global Universities)

9. University of Pennsylvania
(#12 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#19 – Best Global Universities)

10. Washington University in St. Louis
(#13 – Best Global Universities for Molecular Biology and Genetics)
(#32 – Best Global Universities)