🔴 استوری
150 هزار تومان

🔴 پست (به مدت هفت روز)
200 هزار تومان

🔴 پست دائمی تلگرام
حداقل ۸ ساعت به عنوان پست آخر
200 هزار تومان

🔴 پست دائمی تلگرام + پین شدن پیام در کانال
250 هزار تومان

🔴 بارگذاری مطلب در سایت
150 هزار تومان


گذاشتن عنوان و لینک مطلب در فوتر سایت:
یک ماه:
150 هزار تومان
یک هفته:
50 هزار تومان

🔴 بارگذاری عکس + عنوان و لینک مطلب در صفحه اصلی
یک ماه:
250 هزار تومان
یک هفته:
75 هزار تومان

تخفیف ها:

پست دائمی در تلگرام + استوری اینستاگرام
315 هزار تومان

پست و استوری در اینستاگرام
300 هزار تومان

پست دائمی در تلگرام + پست و استوری اینستاگرام
450 هزار تومان

پست دائمی و پین در تلگرام + پست و استوری اینستاگرام
480 هزار تومان

0 ماه
قدمت فعالیت بیوتکر
0
تعداد مقالات سایت
k 0
فالور تلگرام
k 0
فالور اینستاگرام