PCR مستعد خطا . Error prone PCR انجمن بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی ٬ ارشد بیوتکنولوژی ٬ دکترای بیوتکنولوژی ٬ بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی حیوانات ٬ بیوتکنولوژی دارویی ٬ رتبه لازم برای بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ بیوتکنولوژی مهندسی شیمی ٬ بیوتکنولوژی میکروبی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی چیست ٬ بیوتکنولوژی گیاهی٬ زیست فناوری ٬ زیست فن آوری ٬ مهندسی علوم زیستی ٬ دانشگاه تهران ٬ کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ کریسپر ٬ متاژنومیکس ٬ بیومارکر ٬ تراریخته ٬ ترانس ژنیک ٬ ترانسژنیک ٬ فلورسنس ٬ فلوسایتومتری ٬ مهندسی ژنتیک ٬ میکروارگانیسم ٬ میکروبیوم ٬ پیگمنت ٬ ژن درمانی ٬ ژن گزارشگر ٬ فلورسنت ٬ باکتری٬ آنتی بادی منوکلونال ٬ آلزایمر٬ سرطان ٬ ترانسژنیک ٬ ابریشم ٬ پروموتور

Overlap PCR

از Overlapping primer می توان برای اتصال دو قطعه ژنی متفاوت استفاده کرد. در این شکل Overlapping primer یک انتها دارد که مکمل توالی 1 می باشد و نیمه دیگر پرایمر مکمل توالی 2 می باشد. نتیجه PCR این می شود که یک محصولی که از اتصال این دوناحیه ایجاد شده است به وجود می آید. در این روش از سه پرایمر استفاده می شود. از این PCR می توان به برای حذف یک یا وارد کردن یک ژن استفاده کرد.

PCR مستعد خطا . Error prone PCR انجمن بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی ٬ ارشد بیوتکنولوژی ٬ دکترای بیوتکنولوژی ٬ بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی حیوانات ٬ بیوتکنولوژی دارویی ٬ رتبه لازم برای بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ بیوتکنولوژی مهندسی شیمی ٬ بیوتکنولوژی میکروبی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی چیست ٬ بیوتکنولوژی گیاهی٬ زیست فناوری ٬ زیست فن آوری ٬ مهندسی علوم زیستی ٬ دانشگاه تهران ٬ کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ کریسپر ٬ متاژنومیکس ٬ بیومارکر ٬ تراریخته ٬ ترانس ژنیک ٬ ترانسژنیک ٬ فلورسنس ٬ فلوسایتومتری ٬ مهندسی ژنتیک ٬ میکروارگانیسم ٬ میکروبیوم ٬ پیگمنت ٬ ژن درمانی ٬ ژن گزارشگر ٬ فلورسنت ٬ باکتری٬ آنتی بادی منوکلونال ٬ آلزایمر٬ سرطان ٬ ترانسژنیک ٬ ابریشم ٬ پروموتور
Overlap PCR

که در اینجا طراحی نوع پرایمر سازننده می باشد. برای مثال پرایمر هایی که برای وارد کردن یک ژن استفاده می شود شامل دو قسمت می باشند: نیمه اول آن همولوگ توالی محل وارد شدن ژن می باشد ، نیمه دوم آن مکمل توالی می باشد که می خواهد وارد شود. برای مثال در نظر بگیرید که ژن مقاومت به آنتی بیوتیکی مثل ژن npt که موجب مقاومت به نیومایسین می شود را می خواهیم به یک کلونینگ وکتور وارد کنیم.  پرایمر باید توالی انتهای 5 پریم آن مکمل ناحیه ای از وکتور باشد که ژن مورد نظر ما در کنار آن می خواهد وارد شود و انتهای 3پریم آن مکمل انتهای ژن npt باشد.

PCR مستعد خطا . Error prone PCR انجمن بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی ٬ ارشد بیوتکنولوژی ٬ دکترای بیوتکنولوژی ٬ بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی حیوانات ٬ بیوتکنولوژی دارویی ٬ رتبه لازم برای بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ بیوتکنولوژی مهندسی شیمی ٬ بیوتکنولوژی میکروبی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی چیست ٬ بیوتکنولوژی گیاهی٬ زیست فناوری ٬ زیست فن آوری ٬ مهندسی علوم زیستی ٬ دانشگاه تهران ٬ کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ کریسپر ٬ متاژنومیکس ٬ بیومارکر ٬ تراریخته ٬ ترانس ژنیک ٬ ترانسژنیک ٬ فلورسنس ٬ فلوسایتومتری ٬ مهندسی ژنتیک ٬ میکروارگانیسم ٬ میکروبیوم ٬ پیگمنت ٬ ژن درمانی ٬ ژن گزارشگر ٬ فلورسنت ٬ باکتری٬ آنتی بادی منوکلونال ٬ آلزایمر٬ سرطان ٬ ترانسژنیک ٬ ابریشم ٬ پروموتور
Overlap PCR

اول ، از پرایمرها برای افزایش ژن npt استفاده می شود و موجب می شود که محصول در دو انتهای آن توالی همولوگ با وکتور داشته باشد. بعد ، محصول PCR وارد محلی که وکتور هست می کنند. ژن npt به وسیله نوترکیبی همولوگ به محل موردنظر وارد می شود، نتیجه آن ورود ژن npt به وکتور می باشد.

 

نویسنده : سعید کارگر