مجموعه جامعي از تکنيک هاي قابل تکرار براي دستکاري پلازميد نوترکيب در ميزبان باکتريايي E.Coli . نويسندگان روش هاي اثبات شده براي کلونينگ DNA در وکتور، انتقال پلازميد به E.Coli و آناليز کلون هاي نوترکيب شده را شرح مي دهد. اين کتاب همچنين شامل پروتوکل هايي براي ساختار و غربالگري کتابخانه همچنين تکنيک هاي خاصي براي وسايل کلونينگ تخصصي مانند فاژميد، کاسميد و کروموزوم مصنوعي باکتري مي شود. در اين کتاب مطالبي همچون جهش زايي در پلازميدها، بيان پروتئين نوترکيب، استفاده از ژن هاي گزارشگر توضيح داده شده است.

کتاب وکتورهاي پلاسميدی ا.کلای | E. COLI PLASMID VECTORS. METHODS AND APPLICATIONS دانلود جزوه سیستم ویرایش ژنومی کریسپر - دانلود کتاب بیوتکنولوژی فارسی - دانلود کتاب ژنتیک استانسفیلد فارسی pdf _ سعید کارگر - بیوتکنولوژی - زیست فناوری - استخدام بیوتکنولوژی - موزائیسم چیست - ساترن بلات - خرید دستگاه های آزمایشگاهی